Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

Starterslening.com

Starterskrediet® : "Geld voor startende ondernemers"

Privacybeleid en gegevensbescherming

Versie 30 maart 2017

Wij beseffen dat privacy erg belangrijk is, zeker als het gaat om financieel bedrijfsadvies, zakelijke begeleiding en onafhankelijke bemiddeling van bedrijfseconomische zaken voor uw onderneming. Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door Starterskrediet of haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven en medewerkers/vertegenwoordigers; gezamenlijk de 'diensten'.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid en onze werkwijze, kunt u schrijven naar:

Starterskrediet
Afdeling Privacybeleid en Gegevensbescherming
Raam 47
2801VJ Gouda
Nederland

Definities

Privacy­beleid
Dit document.
Persoons­gegevens
Gegevens welke natuurlijke personen (individuën) kunnen identificeren, zoals persoonsnaam, privé e-mailadres en woonadres. In de meeste gevallen in onze relatie met u zal het hier gaan om ondernemers, contacten uit het netwerk van ondernemers (bijvoorbeeld de partner), medewerkers, individuele adviseurs, particuliere investeerders en contact­personen. Verwerking van deze gegevens valt onder de AVG.
Bedrijfs­gegevens
Gegevens van rechtspersonen welke betrekking hebben op bedrijven en zakelijke entiteiten zoals organisaties, instanties en ondernemingen. Ook de zakelijke vertegenwoordiging van ondernemingen met een rechtsvorm als natuurlijk rechtspersoon vallen hieronder, zoals bijvoorbeeld de eenmanszaak. In de meeste gevallen in onze relatie met u zal het hier gaan om ondernemingen in oprichting of reeds met een inschrijving in een nationaal of internationaal handelsregister.
Onze dienst­verlening
Onze dienstverlening zoals omschreven in ons Dienst­verlenings­document. Het is goed om alvast te weten dat wij alleen diensten verlenen aan bedrijven en ondernemingen ('zakelijke dienstverlening') en niet aan particulieren of consumenten.
U / Uw onderneming / Uw bedrijf
Uw onderneming(en), inclusief u als vertegenwoordiger, gemachtigde, belanghebbende of (mede-)eigenaar van uw bedrijf, handelend in de zakelijke sfeer. Indien u nog geen onderneming hebt opgericht, dan bedoelen wij hier de nog op te richten onderneming. Indien u als persoon nog niet de leeftijd van 16 jaar hebt bereikt dan kunt u zelf helaas geen gebruik maken van onze diensten; dan bedoelen we hier uw wettelijke vertegenwoordiger met een persoons­leeftijd van 18 jaar of ouder welke namens u optreedt naar ons toe.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wij verzamelen direct en indirect zowel op detail niveau als geaggregeerd niveau persoonlijke en zakelijke gegevens over u en/of uw onderneming(en). Dit doen wij om u en uw onderneming te kunnen bedienen conform onze zakelijke Dienstverlening en om de zakelijke opdrachten die u of uw onderneming(en) ons opgeeft goed uit te kunnen voeren. Ook verzamelen wij deze gegevens om kwaadwillenden (zoals hackers en criminelen) te weren en op last te rapporteren aan overheidsinstanties (zoals politie en opsporingsdiensten en toezichthouders).

Algemene bediening

We bieden een aantal zakelijke diensten aan waarvoor u zich niet voor een account hoeft aan te melden of waarvoor u geen persoons/bedrijfsgegevens hoeft te verstrekken. U kunt bijvoorbeeld op bepaalde delen van onze website en in onze brochures algemene informatie lezen, zonder dat u uzelf of uw bedrijf hoeft te identificeren of waarbij wij met (deels) geanonimiseerde persoons- en/of bedrijfsgegevens werken.

Relevante bediening voor u en uw onderneming

Om ons volledige scala aan diensten te kunnen leveren, zodat uw onderneming optimaal gebruik kan maken van de diensten en u zo min mogelijk fouten maakt bij het inwinnen van bedrijfsadvies, is het mogelijk (en meestal ook noodzakelijk) dat we de volgende soorten gegevens over u verzamelen:

 • Gegevens die u verstrekt

  Wanneer u zich registreert voor een Starterskrediet®-account of een andere Starterskrediet®-dienst of -aanbieding waarvoor registratie is vereist, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken (zoals uw (bedrijfs)naam, (zakelijk) e-mailadres en een wachtwoord voor het account). U registreert zich automatisch voor een account wanneer u tenminste één contactgegeven doorgeeft per e-mail, telefoon, post of webformulier.

  Voor bepaalde diensten, zoals onze advertentieprogramma's of uitvoerings­opdrachten, vragen we ook om (zakelijke) bank­rekeninggegevens of andere betaalgegevens. Deze gegevens bewaren we in gecodeerde vorm en/of afgeschermd op beveiligde servers.

  Weet dat wij nooit zonder uw expliciete toestemming een betaling uitvoeren ten laste van uw opgegeven (zakelijke) bankrekening(en). U geeft ons altijd eerst een door een Nederlandse bank goedgekeurde toestemming voor een eenmalige danwel een herhaaldelijke financiële transactie (bijvoorbeeld middels een zakelijke incasso­machtiging).

  We kunnen de persoons- en bedrijfs­gegevens die u voor uw account verstrekt, combineren met gegevens van andere Starterskrediet®-diensten of van derden of met openbare registers (zoals bijvoorbeeld het KvK-register of het faillissements­register). Zo kunnen wij u beter van dienst zijn en kunnen wij de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Ook kunnen wij op deze manier voldoen aan de eisen die worden gesteld aan zaken zoals identificatie­plicht en de maatregelen die nodig zijn om fraude en terrorisme-financiering te voorkomen.

  Voor bepaalde diensten heeft uw onderneming de mogelijkheid om aan te geven dat u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gecombineerd.

 • Cookies

  Wanneer u Starterslening.com bezoekt, verzenden we één of meer Cookies (een klein bestand met een tekenreeks) naar uw computer waaraan uw browser kan worden herkend. Cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maar maken het wel mogelijk om te controleren of de door u opgevraagde informatie inderdaad bij u terecht is gekomen.

  We gebruiken Cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan, de interactietools en paginarelevantie te verbeteren en gebruikerstrends bij te houden, zoals de manier waarop gebruik wordt gemaakt van de dienst. Middels het gebruik van Cookies voorkomen we tevens ongeoorloofd toegang tot uw accountgegevens.

  We plaatsen wellicht een Cookie in uw browser wanneer u een website bezoekt, waaronder sites van Starterskrediet die onze Cookies gebruikt.

  Daar waar u wettelijk gezien uw toestemming dient te verlenen voor het gebruik van (niet-functionele) Cookies bieden wij u de mogelijkheid om op basis van Opt-In gebruik te maken van deze Cookies. Sommige browsers ondersteunen een automatisch Opt-Out systeem (bijv. Do No Track) waarmee u voorafgaand aan uw bezoek aan onze websites kunt aangeven dat u geen gebruik wenst te maken van bepaalde Cookies.

 • Log­gegevens

  Wanneer u Starterskrediet®-diensten opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en één of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend.

  Hiermee zorgen wij er onder andere voor dat uitsluitend u toegang heeft tot uw eigen accountgegevens. Hiermee zorgen wij ook dat wij preventieve maatregelen kunnen treffen wanneer wij verdachte netwerk­activiteit detecteren, zoals bijvoorbeeld een hack-aanval of poging tot inbraak. Tenslotte geeft dit ons ook de mogelijkheid om onze informatie beter af te stemmen op u als gebruiker, bijvoorbeeld door optimalisatie van onze website voor mobiele weergave.

 • Gebruikers­communicatie

  Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden en onze services te verbeteren, inclusief het gebruik van uw reactie voor promotionele activiteiten.

  Ook eventuele bijlagen die u ons opstuurt bewaren wij in onze administratie. Denk bijvoorbeeld aan een kopie van uw ondernemings­plan, financiële prognoses van uw bedrijf, een uittreksel van de KvK of BKR. U bent verplicht om vooraf na te gaan of u gerechtigd bent om ons deze bedrijfs- en/of persoons­gegevens te mogen sturen.

  Uw gebruikers­communicatie bewaren wij onder andere om aan de richtlijnen van zorgplicht, informatieplicht en registratieplicht te voldoen. Op basis van uw communicatie als gebruiker met ons zijn wij in staat om u beter advies te geven en een beter passend aanbod te doen van onze diensten. De archivering beperkt onze aansprakelijkheid en het helpt u aan meer duidelijkheid en transparantie omdat wij hiermee alle relevante informatie bij elkaar hebben om uit te kunnen leggen waarom we tot een bepaald advies, inzicht of besluit zijn gekomen.

  Wij verzoeken u expliciet om uitsluitend te communiceren met onze officiële zakelijke contactgegevens. Mail dus uitsluitend aan onze zakelijke e-mailadressen (herkenbaar aan het gedeelte achter de @-apenstaart) - vermijd gratis aanbieders zoals @gmail.com, @hotmail.com en @live.nl en dergelijke; stuur post alleen aan ons zakelijke postadres (zie het adres op onze website of KvK-handelsregister); bel uitsluitend met onze bedrijfs­telefoon­nummers (zie het nummer op onze website of facturen). Als u twijfelt of u uw communicatie aan de juiste bestemming zal sturen, neemt u dan contact met ons op via het online contactformulier op deze website of door een bericht per post te sturen aan het bedrijfsadres genoemd in dit privacybeleid document.

  Indien u onverhoopt onrechtmatig persoons­gegevens aan ons toestuurt (bijvoorbeeld u stuurt ons zonder machtiging privé gegevens van een bevriende collega ondernemer uit uw zakelijke netwerk) of dossier­gegevens die wij over u hebben zonder onze toestemming deelt met derden (bijvoorbeeld u stuurt privé gegevens van onze behandelende medewerker/adviseur door naar uw bank of een andere financier) dan zijn wij genoodzaakt om wettelijke melding hiervan te doen. U kunt mogelijk een wettelijke boete worden opgelegd. Wij raden u ten zeerste aan om uw communicatie met ons zorgvuldig te behandelen.

 • Gelieerde Starterskrediet®-diensten op andere sites en via agenten

  We bieden een aantal van onze diensten aan in samenwerking met andere websites en agenten. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Banken en financiële instellingen in Nederland / Europa (gedelegeerde identificatie, betaalrekeningen, financierings­offertes, risicoprofielen e.d.)
  • Ondernemers­platformen en collectieven (lidmaatschappen, activiteiten)
  • Accountants en boekhoudkantoren (administratie, verslaglegging, monitoring)
  • Handels- en overheids­registers (zoals de KvK, ACM, AFM, Rechtspraak, Belastingdienst)
  • Social media (zoals LinkedIn, Google, Facebook, Twitter)
  • Bedrijfs­economisch, juridisch en/of fiscaal MKB-adviseurs
  • Academische en uitgevende instellingen (opleidingen, vakliteratuur e.d.)
  • Uitvoerders van (bedrijfs)subsidies (voor het toetsen en uitkering van subsidies)
  • Private investeerders & Business Angels (voor het pitchen en voorleggen van investerings­proposities)
  • Bewindvoeringsorganen, incassobureau's en schuldsanerings­instanties (voor de inning van vorderingen en bescherming van vermogens en belangen)
  • ICT bedrijven (webhosts, e-mail, API-facilitatoren)
  • Call Centra

  Persoons/bedrijfsgegevens die u verstrekt aan die sites, worden mogelijk naar Starterskrediet verzonden zodat u de dienst kunt gebruiken. We verwerken dergelijke gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid en de gegevensbescherming. Waar nodig hebben wij met deze partijen een gegevens­verwerkings­overeenkomst afgesloten.

  De gelieerde sites waarop onze zakelijke diensten worden aangeboden, hebben mogelijk een ander privacybeleid en we raden u aan het bijbehorende privacybeleid en protocol gegevensbeschereming door te lezen. Tenzij expliciet anders door ons vermeld, zijn al deze partijen onafhankelijke agenten en samenwerkingspartners. In het kader van de verwerking van (persoons)gegevens en de AVP zijn ieder van deze partijen elk zelfstandig Verwerkings­verantwoordelijken (en dus geen gezamenlijk verantwoordelijken met Starterskrediet!) van Persoonsgegevens.

  Bij het naleven van de wetten inzake gegevensbescherming, zullen Starterskrediet, partners en ondernemers zonder beperking:

  • alle toepasselijke beveiligingsmaatregelen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens te allen tijde implementeren en onderhouden;
  • een overzicht bijhouden van alle verwerkings­activiteiten die overeenkomstig de Overeenkomst en Algemene plus aanvullende Voorwaarden zijn uitgevoerd; en
  • niet opzettelijk iets doen, nalaten of toelaten dat tot een schending kan leiden door de andere partij van de Wetten inzake gegevensbescherming.

  Om fraude en misbruik te voorkomen worden de financiële bedrijfgegevens slechts zeer beperkt en onder streng toezicht uitgewisseld aan andere sites/bedrijven, waardoor het mogelijk is dat u op deze andere sites nogmaals wordt gevraagd naar financiële gegevens van uw bedrijf (terwijl u deze al in uw account had bewaard). Ervaart u dit gelieve niet als een ongemak maar juist als een extra verificatie van verantwoorde en comfortable, gedegen omgang met uw gegevens.

 • Locatie­gegevens

  Wij bieden locatie-afhankelijke diensten aan, zoals mobiele versies van websites en regionale gebonden telefonische ondersteuning. Als u deze diensten gebruikt, kunnen wj informatie ontvangen over uw daadwerkelijke locatie (zoals GPS-signalen van een mobiel apparaat of directoryservices van hostingproviders) of informatie die kan worden gebruikt om een locatie te schatten (zoals een telefoon-id of IP-adres).

  Denkt u bijvoorbeeld aan lokale subsidies en stimulerings­programma's voor het MKB. Of aan ondersteuning en/of begeleiding bij het vinden van onze lokale adviseur ('dichtsbijzijnde kantoor/vestiging').

 • Links

  Wij kunnen links weergeven op onze website, in onze e-mails of in onze brieven en telefoongesprekken, met een indeling waarmee we kunnen bijhouden of deze links zijn gevolgd.

  We gebruiken deze gegevens om de kwaliteit van onze webtechnologie, aangepaste inhoud en links te verbeteren. Indien u een ongeldige link tegenkomt of de bestemming van de link niet vertrouwt, kunt u de link aan ons rapporteren, zodat wij gepaste maatregelen kunnen treffen om de links aan te passen al dan niet te verwijderen.

  Een aantal moderne browsers biedt u de mogelijkheid om continu de pagina's die u bezoekt te laten controleren op veiligheid. Wij raden u aan om deze optie in te schakelen in uw browser(s) en eventuele veiligheids­waarschuwingen en instructies van uw browser op te volgen. Zeker als uw browser u waarschuwt dat de website die u bezoekt mogelijk is gehackt of geoormerkt als phishing site vanwege matching met onafhankelijke internationale registers van gehackte of problematische websites.

 • Andere sites

  Dit privacybeleid en bijbehorende gegevens­bescherming is alleen van toepassing op onze eigen diensten. We hebben geen controle over de sites met toepassingen, producten of diensten van anderen of links vanuit onze verschillende diensten. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen of u verzoeken persoonsgegevens te verstrekken.

  Wij verwerken alleen persoons-, bedrijfs- en financiële gegevens voor de doeleinden die zijn beschreven in dit privacybeleid en onze dienstverlening en/of de aanvullende privacykennisgevingen voor specifieke diensten.

  De verwerking van de financiële gegevens gebeurt conform de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voor zover dit van toepassing is voor dienstverlening aan ondernemers. Wij bedienen namelijk uitsluitend de zakelijke markt en dus géén consumenten.

  Naast het bovenstaande zijn voorbeelden van dergelijke doeleinden:

  • Het leveren van onze diensten aan gebruikers, inclusief de weergave van aangepaste inhoud en reactieformulieren.
  • Controle, onderzoek en analyse om onze diensten te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren.
  • Het veiligstellen van het technisch functioneren van ons netwerk.
  • Het beschermen van de rechten of het eigendom van onszelf of onze gebruikers; en
  • Het ontwikkelen van nieuwe zakelijke diensten.

Via Starterslening.com verwerken wij persoons-/bedrijfsgegevens op onze servers in Nederland en in andere Europese landen. In bepaalde gevallen verwerken we persoons-/bedrijfsgegevens op een server die zich niet in uw eigen land bevindt. Het is mogelijk dat we persoons-/bedrijfsgegevens verwerken om onze eigen diensten te kunnen leveren. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat we persoons-/bedrijfsgegevens verwerken namens of volgens de instructies van derden, zoals onze marketingpartners.

Keuzes voor persoons-/bedrijfsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een bepaalde dienst waarvoor registratie is vereist, vragen we u om persoons-/bedrijfsgegevens te verstrekken. Als we deze gegevens gebruiken op een andere manier dan het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en op een andere manier dan omschreven in ons Dienstverleningsdocument, vragen we van tevoren om uw toestemming voor dergelijk gebruik.

Registratie­moment

Van een registratie is onder andere sprake zodra wij bijvoorbeeld om uw (zakelijke) e-mailadres, (bedrijfs)telefoonnummer of (ondernemings)adres of KVK- of IBAN-nummer vragen en u ons deze informatie deels of geheel verstrekt. U geeft ons hiermee juridische grondslag om deze gegevens inclusief eventuele privacy gevoelige gegevens te verwerken en gebruiken voor onze Dienstverlening aan u.

Noodzakelijke toestemmingen die u afgeeft

Wanneer u kiest voor verstrekking van persoons-/bedrijfsgegevens door gebruik te maken van onze diensten en producten, begrijpt u dat deze gegevens voor ons noodzakelijk zijn in verband met de volgende doeleinden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze Overeenkomst met u (bijvoorbeeld om u een financiering of subsidie te kunnen verstrekken of hierbij te begeleiden).

 • De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld voor de identificatie van u en uw bedrijf inclusief belasting- en administratie­plicht, of de rapportage aan toezichthouders).

 • De verwerking is noodzakelijk voor het behartigen van de gerechtvaaridge belangen (bijvoorbeeld die van onze investeerders, borgen/zekerheden en participaties in uw bedrijf).

Gebruik voor andere doeleinden

Als we van plan zijn persoons-/bedrijfsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid en/of in de specifieke servicekennisgevingen, bieden we u een effectieve manier om aan te geven dat u niet wilt dat uw persoons-/bedrijfsgegevens voor deze andere doeleinden worden gebruikt.

Geen gevoelige informatie

We verzamelen of gebruiken geen gevoelige informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Bijvoorbeeld op het moment dat u een aanvraag aan ons verzendt of een verzoek bij ons indient.

Wellicht bent u voornemens om een eigen bedrijf te starten terwijl u nog (deels) in loondienst werkt. Wanneer u aan ons kenbaar maakt dat u advies/hulp wilt krijgen bij de financiering van uw ondernemings­ambities, hebben wij bijvoorbeeld geen directe aanleiding om contact op te nemen met uw werkgever. We behandelen uw plannen vertrouwelijk en zorgvuldig. Zo kunt u met een comfortabel gevoel met ons en onze adviseurs in gesprek gaan, zonder angst dat uw werkgever er via ons achter hoeft te komen dat u voor uzelf wilt beginnen.

Of wellicht wilt u niet dat uw medewerkers en/of klanten weten dat uw bedrijf geld nodig heeft voor investeringen en groei. U bent nog onzeker over uw imago of wilt niet dat de dynamiek intern in uw bedrijf verandert doordat uw werknemers of klanten te weten komen dat u onze hulp inschakelt. We behandelen wederom ook hier uw plannen vertrouwelijk en zorgvuldig, zeker totdat u de plannen hebt gerealiseerd (bijvoorbeeld de bank u een financiering heeft verstrekt).

Gevolgen van keuze voor gegevensbeperking

U kunt ervoor kiezen geen persoons-/bedrijfsgegevens aan onze diensten te verstrekken, maar in dat geval is het mogelijk dat u die Starterskrediet®-diensten niet kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld geen financiering meer krijgen of een subsidie kan worden stopgezet. U blijft uiteraard ondanks uw keuze wel verplicht om eventuele schulden die u aan ons en/of onze partners nog heeft staan te voldoen.

Openbare gegevens

Persoons- en bedrijfsgegevens welke publiekelijk beschikbaar zijn in openbare registers vallen niet onder dit privacy beleid, aangezien deze gegevens al voor het gebruik van onze producten en diensten universeel beschikbaar en algemeen bekend zijn.

Cookies

De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige Starterskrediet®-functies en -diensten niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

De technologie-partners waarmee wij samenwerken bieden u eventueel ook de mogelijkheid om bijv. een browser addon te installeren zodat uw gegevens niet of beperkt worden bewaard. Raadpleeg ook de mogelijkheden van uw browser om aan te geven dat u niet wilt dat uw bezoekersgedrag gevolgd wordt of dat u surft middels een zogenaamde prive-navigatie waarbij geen of minder gegevens worden gedeeld met de websites die u bezoekt. Het is echter mogelijk dat sommige Starterskrediet®-functies en -diensten niet correct functioneren als u een privacy-instelling heeft ingeschakeld in uw browser.

Gegevens delen

Starterskrediet® deelt alleen in de volgende uitzonderlijke gevallen persoons-/bedrijfsgegevens met andere bedrijven of individuen buiten onszelf:

 • Als we uw toestemming hiervoor hebben verkregen. We hebben uitdrukkelijke toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonsgegevens.
 • Als we dergelijke gegevens aan onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of andere vertrouwde bedrijven of personen moeten leveren met het doel de persoons-/bedrijfsgegevens namens ons te verwerken. We vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacybeleid en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging.
 • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:
  1. eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen,
  2. uitvoering aan de toepasselijke Servicevoorwaarden te geven, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke niet-nakoming daarvan,
  3. fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen, of
  4. de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist.
 • Als Starterskrediet betrokken raakt bij een fusie, overname of andere vorm van verkoop van sommige of alle van zijn bedrijfsmiddelen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat persoons-/bedrijfsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

We kunnen bepaalde gedeelten van verzamelde, niet-persoonsgegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde tool heeft gewerkt, of hoeveel gebruikers op een bepaalde formulier hebben gereageerd. Aan de hand van dergelijke gegevens kunt u niet worden herkend.

Neem contact met ons op via het onderstaande adres als u nog verdere vragen heeft over het beheer of gebruik van persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens

We treffen gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligings­maatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoons-/bedrijfsgegevens bewaren.

Voorbeelden van beveilings­maatregelen die wij gebruiken

In het kader van adequate gegevens­bescherming treffen wij onder andere de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Opslag van gegevens in een afgeschermde, private omgeving, beschermd met toegangsbeveiliging (een wachtwoord, een fysieke sleutel, of afgesloten locatie alleen toegankelijk voor personen met het juiste autorisatie niveau)
 • Het gebruik van sterke wachtwoorden en het stimuleren bij onze relaties om ook met sterke wachtwoorden te werken
 • Communicatie per e-mail en telefoon alleen over zakelijke e-mailadressen en zakelijke telefoonnummers
 • Beveiligde internetverbinding en in geval van een openbare HotSpot afscherming door gebruik te maken van SSL of een VPN connectie
 • Twee-weg encryptie van gegevens (bijvoorbeeld documenten) en een-weg versleuteling van informatie (bijvoorbeeld wachtwoorden)
 • Verwerkings-overeenkomsten met partijen die namens ons privacy gevoelige gegevens verwerken
 • Bijgewerkte anti-virus software en training van medewerkers in preventieve maatregelen (zoals het herkennen en verwijderen van phishing mail)
 • Beleid en protocol hoe om te gaan met eventuele onvoorziene incidenten

Dit is een niet-limitatieve lijst. Wij kunnen meer beschermings­maatregelen hebben genomen dan hierboven expliciet genoemd.

Beperkte toegang voor werknemers, contractanten en agenten

We beperken de toegang tot persoons-/bedrijfsgegevens tot die Starterskrediet-werknemers, contractanten en agenten die deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren.

Deze individuen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag en gerechtelijke vervolging, als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Alle partijen met wie wij werken zijn gebonden aan geheimhoudingsovereenkomsten. Met contractacten (zoals financiers en banken) en agenten (zoals onafhankelijke bedrijfs­adviseurs) hebben wij de wettelijk voorgeschreven verwerkings­overeenkomsten afgesloten.

Gegevensintegriteit

Wij verwerken persoons-/bedrijfsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacybeleid of andere toepasselijke privacykennisgevingen voor specifieke diensten. We blijven ons beleid met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoons-/bedrijfsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze services te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de persoons-/bedrijfsgegevens die we verwerken, correct, volledig en actueel zijn, maar we zijn afhankelijk van onze gebruikers om hun persoons-/bedrijfsgegevens zo nodig bij te werken of te corrigeren.

Bewaar­termijn

Gegevens worden bewaard voor onbepaalde termijn of tot zolang wettelijk mogelijk. Dat heeft er mee te maken dat u op een later bedrijf voor eenzelfde onderneming of vergelijkbare onderneming, opnieuw gebruik kunt maken van onze diensten.

Uw gebruik en naleving van Overeenkomsten met ons uit het verleden hebben invloed op factoren zoals ons acceptatiebeleid en risicoclassificatie bedrijfsfinancieringen.

Als u in het verleden een vordering die wij op u hadden niet heeft voldaan, dan kunt u pas weer gebruik maken van onze diensten zodra u de vordering alsnog aan ons heeft voldaan inclusief eventuele opslagen en boetes voor te late betaling.

Daarnaast zijn wij belast met verplichtingen tot het voeren van een complete administratie ter naleving van nationale en internationale belastingwetten, beleidszaken rondom voorkoming van financieringen van fraude en terrorisme, reproduceerbaarheid van gegeven adviezen en bemiddeling en een zorg- en monitorings­plicht voor, tijdens en na advies/bemiddeling/financiering.

Ons streven is om persoons­gegevens niet langer dan 7 jaar nadat uw overeenkomst met ons is beeindigd, nadat uw onderneming is uitgeschreven/gestaakt uit het handelsregister, en nadat er geen openstaande vorderingen van ons op u meer bestaan, na de langste termijn van deze 3 factoren, uw persoons­gegevens te anonimiseren, te hashen of verwijderen. Als u dit wilt dan vragen wij hieromtrent vriendelijk uw medewerking, anders blijft de langere bewaartermijn gelden.

Toegang tot en bijwerken van (persoons)gegevens

Wanneer u Starterskrediet®-diensten gebruikt, doen we te goeder trouw inspanningen om u te voorzien van toegang tot uw persoonsgegevens en om deze gegevens te corrigeren als ze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op uw verzoek te verwijderen als het bewaren van deze gegevens niet anderszins is vereist volgens de geldende wetgeving of voor legale zakelijke doeleinden. We vragen individuele gebruikers zichzelf en de gevraagde gegevens die toegankelijk gemaakt, gecorrigeerd of verwijderd moeten worden, te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt, en we weigeren mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot gegevens die worden bewaard op back-uptapes), of waarvoor toegang normaal gesproken niet is vereist. In alle gevallen waarin we toegang en correctie van gegevens mogelijk maken, voeren we deze dienst gratis uit, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt. Sommige van onze diensten hebben andere procedures voor het toegankelijk maken, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens van gebruikers. We leveren de details voor deze procedures in de specifieke privacykennisgevingen of veelgestelde vragen voor deze diensten.

Afmelden voor Starterskrediet®-diensten en verwijderen van persoons-/bedrijfsgegevens

Het is voor ons belangrijk dat u de informatie ontvangt waar u om hebt gevraagd. Tevens kunnen uw interesses veranderen zodat u later misschien geen informatie meer wilt ontvangen. Wij bieden hiervoor de mogelijkheid om uzelf (tijdelijk) af te melden danwel uw persoonsgegevens geheel te laten verwijderen.

 • U kunt ons op de hoogte stellen van het feit dat u zich wilt afmelden voor Starterskrediet®-diensten, zodat u geen berichten meer ontvangt over Starterskrediet® (tenzij u zich later natuurlijk weer aanmeldt voor deze diensten). Houd u er hierbij rekening mee dat u na afmelding geen aanspraak meer kunt doen op de Starterskrediet®-diensten, en daardoor financiële voordelen en steunregelingen van de Rijksoverheid kunt mislopen. In geen geval is Starterskrediet aansprakelijk voor het mislopen van zulke financiële hulpmaatregelen wanneer u zich hebt afgemeld voor Starterskrediet®-diensten. Accepteert u het risico om onvoldoende geïnformeerd te blijven over Starterskrediet®, dan kunt u middels het contactformulier uw afmelding doorgeven. Uw verzoek wordt binnen enkele werkdagen door onze medewerkers opgevolgd en verwerkt. Graag zouden wij ook op de hoogte gesteld willen worden waarom u heeft besloten om uw af te melden voor onze Starterskrediet®-diensten.

 • U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons bestand. Houd u er hierbij rekening mee dat u na verwijdering geen aanspraak meer kunt doen op de Starterskrediet®-diensten. Lopende aanvragen voor financiële steun en hulp worden geannuleerd; gehonoreerde financieringsaanvragen welke nog niet gecompleteerd zijn worden mogelijk ingetrokken; (periodieke) toekenningen van bedrijfssubsidies, fiscale voordelen e.d. kunnen worden onderbroken. Eventuele openstaande tegoeden of betalingsverplichtingen (daar waar van toepassing) als gevolg van uw gebruik van de Starterskrediet®-diensten worden met u afgerekend/verrekend, alvorens wij uw persoonsgegevens definitief kunnen verwijderen. In geen geval is Starterskrediet aansprakelijk voor het mislopen van zulke financiële hulpmaatregelen wanneer u zich hebt afgemeld voor Starterskrediet®-diensten. Accepteert u het risico om onvoldoende geïnformeerd te blijven over Starterskrediet®, dan kunt u middels het contactformulier uw verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens doorgeven. Uw verzoek wordt binnen enkele werkdagen door onze medewerkers opgevolgd en verwerkt. Graag zouden wij ook op de hoogte gesteld willen worden waarom u heeft besloten om uw persoonsgegevens verbonden aan onze Starterskrediet®-diensten te verwijderen.

Handhaving

Wij controleren regelmatig of aan dit privacybeleid en gegevensbescherming wordt voldaan. Wij controleren onszelf middels protocollen en door het aanstellen van een interne verantwoordelijke. Ook controleren wij onze leveranciers en samenwerkingspartners.

Als u vragen of bedenkingen heeft met betrekking tot dit privacybeleid of de manier waarop wij omgaan met persoons­gegevens, kunt u schrijven naar:

Starterskrediet
Afdeling Privacybeleid en Gegevensbescherming
Raam 47
2801VJ Gouda
Nederland

Houd u er alstublieft rekening mee dat bedrijfs­gegevens niet onder wetgeving van de AVP vallen! Aangezien wij alleen met bedrijven zaken doen (en dus niet zozeer met personen en/of particulieren), zullen de meeste situaties buiten de AVP vallen.

Wanneer we formele, geschreven klachten ontvangen op dit adres, is het ons beleid om met de betreffende klant contact op te nemen over zijn bedenkingen. We zullen samenwerken met de toepasselijke wetgevende instanties, inclusief lokale instanties voor gegevensbeveiliging, om eventuele problemen wegens klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens op te lossen die niet kunnen worden opgelost tussen ons en een individu.

Een klacht of casus zal nooit leiden tot opheffing van eventuele openstaande vorderingen die we bij u hebben. U dient een verstrekte bedrijfskrediet­financiering altijd aan ons of onze contractant terug te betalen. Als u hoofdelijk aansprakelijk privé bent dan kunt u uw contact­gegevens ook niet verwijderen, zeker niet totdat wij of onze contractant de vordering bij u heeft verhaald.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet beperken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en we verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde diensten, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het privacybeleid). Elke versie van dit privacybeleid wordt boven aan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

Als u aanvullende vragen of opmerkingen over dit privacybeleid heeft, kunt u op elk gewenst moment schrijven naar:

Starterskrediet
Afdeling Privacybeleid en Gegevensbescherming
Raam 47
2801VJ Gouda
Nederland

Over Starterskrediet®

Wij zijn een landelijk werkende onafhankelijke bedrijfs­advies­organisatie die zich specialiseert in voordelige zakelijke leningen/kredieten voor startende en groeiende ZZP & MKB-ondernemers.

LogoStarterskrediet® maakt financieren mogelijk voor ondernemers, die voorheen dachten dat ze géén kans hadden op het verkrijgen van een bedrijfs­financiering. Met behulp van bancaire én alternatieve financieringen en subsidie/garantie­regelingen kunnen ondernemers toch een eigen bedrijf starten en laten groeien.

Laat je door ons landelijke team van bedrijfs­financierings­adviseurs begeleiden bij de correcte aanvraag van jouw zakelijk krediet. Laat je door ons informeren over de vele alternatieve financierings­mogelijkheden en interessante subsidie­regelingen die er zijn voor ondernemers in jouw regio.

Contact opnemen met Starterskrediet®

Wij zijn een landelijk werkende zakelijke adviesorganisatie voor Starterskrediet®. Onze vakbekwame bedrijfsadviseurs komen graag bij je onderneming langs om jou te helpen aan een passende bedrijfsfinanciering met Starterskrediet®.

Ook beantwoorden onze bedrijfsadviseurs graag al je ondernemersvragen, inclusief de beste financiering met de meeste overheidssubsidie.

Welke bedrijfsfinancieringen mogelijk?
Benieuwd naar een eerste indicatie van de financieringsmogelijkheden van je bedrijf? Scan dan hier je bedrijf(splannen) voor Starterskrediet. Mocht je al een bedrijf hebben, scan dan je onderneming op bedrijfsfinanciering. Je krijgt de uitslag van de scan (gratis) toegestuurd.
Bedrijfsadvies nodig?
Wil je weten hoe onze bedrijfsadviseurs jou kunnen adviseren en begeleiden in het financieren van je onderneming? Gebruik dan niet het algemene contactformulier maar vraag hier vrijblijvend bedrijfsadvies aan. Dan kunnen we je namelijk sneller en gerichter helpen.
Snel een financieringsofferte?
Mocht je al weten welke bedrijfsfinanciering je nodig hebt, vraag dan hier direct een financieringsofferte aan. Je krijgt dan van ons een voorstel inzake het regelen van de gevraagde bedrijfsfinanciering.
Informatie voor professionals (adviseurs/financiers)
Ga naar de pagina met informatie voor adviseurs, informatie voor financiers of informatie voor adverteerders voor instructies hoe ons het beste te contacteren.

Tip: Raadpleeg eerst onze self-service kennisbank met antwoord op veel gestelde vragen van klanten. Via deze kennisbank heb je namelijk het snelst een antwoord.

Voor alle overige vragen, klachten, terugbelverzoeken, suggesties en/of tips gelieve gebruik te maken van het onderstaande contactformulier.

STARTERSKREDIET® CONTACTVERZOEK INDIENEN
7.620× verstuurd

Onze Starterskrediet® specialist neemt contact met u op om uw vraag te beantwoorden.
Vraag/opmerking

:

:

:

:

Contact­gegevens

:

:

:

:

:

:

:

:
(toev. )Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
contact opnemen, vind bedrijfsfinancieringsadviseur